Informace o zpracování osobních údajů

Pokud jste našimi klienty nebo zájemci o naše služby (dále zkráceně společně jen „klient“), sdělujete nám své osobní údaje.

S veškerými osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou, zejména s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.).

Data zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a pouze ta, která jste nám sami dobrovolně poskytli. Odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

1.    Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Roman TORN - RTC,

IČO: 16504941

sídlo: Nad Motolskou nemocnicí 1045/24, Praha 6, 169 00,

 

Kontaktní údaje:

Nad Motolskou nemocnicí 1045/24, Praha 6, 169 00

tel.: 724 088 110, 724 088 111, 233 353 551, 233 352 806, e-mail: rtc@rtc.cz

2.    Jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak dlouho?

Osobní údaje nutné pro poskytování služeb (nákup a prodej zboží, individuální setkání, doprava zboží)

Účel zpracování

Informace nutné k adekvátnímu zajištění služeb zakoupených klientem

Rozsah osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, mobilní telefon, e-mailová adresa, bankovní spojení, údaje o poskytnutých platbách, údaje uvedené ve smlouvě o poskytování služeb, termíny setkání

Údaje vedené pouze písemně (nikoli elektronicky) ve složce klienta (týká se pouze situace, kdy jde o koučovací sérii Cesta za snem)

Doba zpracování

3 roky od ukončení poskytování služeb

Právní důvod

Plnění smlouvy

Doplňující informace

Po dohodě s klientem je možné údaje vedené ve složce klienta zlikvidovat ihned po ukončení smlouvy

Osobní údaje nutné pro vedení účetnictví

Účel zpracování

Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady

Rozsah osobních údajů

Fakturační údaje

Doba zpracování

11 let od vydání účetního dokladu

Právní důvod

Plnění právní povinnosti

Přímý marketing vůči klientům (zasílání obchodních sdělení)

Účel zpracování

Kontaktování a zasílání nabídek služeb (např. pozvánky a nabídky na akce, které pořádáme, akční nabídky zboží)

Rozsah osobních údajů

Adresa, E-mailová adresa

Doba zpracování

3 roky od ukončení poskytování služeb či do okamžiku, kdy vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení

Právní důvod

Oprávněný zájem Správce

Doplňující informace

Můžete požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení e-mailem či telefonicky (kontakty na správce viz výše v tomto dokumentu) či kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ na konci e-mailu s obchodním sdělením

3.    Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje klientů chráníme v maximální možné přiměřené míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

4.    Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů, které o Vás zpracováváme, máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: rtc@rtc.cz.

V souladu s GDPR máte tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. můžete nás požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  • právo na opravu svých osobních údajů, pokud některé Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné (čl. 16 GDPR),
  • právo na výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut“), pokud nechcete, abychom některé Vaše údaje zpracovávali; to však platí jen v případě, že jako správce shledám, že je dán jeden z důvodů pro výmaz Vašich údajů (čl. 17 GDPR),
  • právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) nebo právo na omezení zpracování svých osobních údajů (čl. 18 GDPR).

5.    Předání osobních údajů třetím osobám

Dovolujeme si Vás ujistit, že při zpracovávání Vašich osobních údajů zachováváme mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních vztahů se námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou následujících situací:

  • Pro účely spravování webových služeb a e-mailového serveru využíváme jako zpracovatele společnost D2M s.r.o., Podjavorinské 1608/20, 149 00 Praha 4, IČO: 65416554. Vaše osobní údaje ukládá tento zpracovatel na serverech v České republice. S tímto zpracovatelem máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.
  • Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení v případě, že mě o to požádají.

 

 

Datum verze: 28. 12. 2018